hero-post-image
legal

Legal

De directeur van de publicatie is Acar’Up SPRL, Clos Chapelle aux Champs 30 B – 1200 Brussel, België.

Hosting

Hostyou
Adres : Schoebroekstraat 48, 3583 Beringen
Telefoon : 011 14 01 40

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De website die toegankelijk is via de volgende url: https://exaller.com, wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Het gebruik van deze website is onderworpen aan de huidige Algemene Voorwaarden. Door de website te gebruiken, erkent u dat u deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen en geaccepteerd. Deze voorwaarden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving door Acar’Up SPRL worden gewijzigd.

Acar’Up SPRL kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor verkeerd gebruik van de dienst.

Beperking van aansprakelijkheid

Acar’Up SPRL streeft ernaar alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat gebruikers te allen tijde toegang hebben tot de website. Acar’Up SPRL kan echter niet aansprakelijk worden gesteld in geval van de onbeschikbaarheid van de website, om welke reden dan ook.

De gebruiker van de website erkent dat hij kennis heeft genomen van de wettelijke bepalingen en zich ertoe verplicht deze te respecteren.

De gebruiker erkent dat hij over de vaardigheden en middelen beschikt die nodig zijn voor de toegang tot de website en het gebruik ervan, en erkent te hebben geverifieerd dat de gebruikte configuratie vrij van virussen en in perfecte staat is.

Acar’Up SPRL kan de nauwkeurigheid en volledigheid van de gepubliceerde informatie op zijn website niet garanderen, noch de continue juiste werking of de volledige computerbeveiliging ervan.

Acar’Up SPRL streeft ernaar om gebruikers te voorzien van informatie en hulpmiddelen die beschikbaar en geverifieerd zijn, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, gebrek aan beschikbaarheid van informatie en / of de aanwezigheid van virussen of andere infecties op de website. De verstrekte informatie is enkel ter indicatie. Acar’Up SPRL kan de nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid van de informatie die op de website wordt verspreid, niet garanderen.

Eventuele gedownloade inhoud is op eigen risico van de gebruiker en valt onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan Acar’Up SPRL niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die de computer van de gebruiker heeft geleden of verlies van gegevens na het downloaden.

Intellectueel eigendom

De website https://exaller.com als geheel en elk van zijn samenstellende delen afzonderlijk genomen, met inbegrip van specifieke programma’s en ontwikkelingen en inhoud, inclusief gegevens, tekst, video-opnamen, stilstaande of bewegende beelden, logo’s , geluiden, afbeeldingen en bestanden, zijn het exclusieve eigendom van Acar’Up SPRL of derden die hiervoor een vergunning hebben verleend. Elke volledige of gedeeltelijke vertoning van de website of één van de componenten ervan is, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Acar’Up SPRL, verboden en vormt een inbreuk die strafbaar is volgens de artikelen L.335-2 en volgende van de wet van intellectueel eigendom.

De databases die op de website worden weergegeven zijn beschermd door de artikelen L.341-1 en volgende van de wet van intellectueel eigendom en elke extractie en kwalitatief of kwantitatief hergebruik van de wezenlijke inhoud van de databases is strafbaar.

De handelsmerken en logo’s die weergegeven worden op de website zijn geregistreerde handelsmerken van Acar’Up SPRL of van derden. Elke reproductie, imitatie of het geheel of gedeeltelijk gebruik van deze onderscheidende tekens zonder uitdrukkelijke toestemming en in strijd met de verbodsbepalingen in de artikelen L.713-2 en volgende van de wet van intellectueel eigendom, vereist de aansprakelijkheid van de auteur.

De andere onderscheidende tekens, onder meer de bedrijfsnaam, handelsnamen, merknamen, domeinnamen die gebruikt worden op de website zijn eigendom van Acar’Up SPRL of derden en elke reproductie zonder duidelijke toestemming kan een wederrechtelijke inbezitneming ten gevolg hebben die de aansprakelijkheid van de auteur vereist op basis van artikel 1382 van het burgerlijk wetboek.

Hyperlinks

Acar’Up SPRL is niet aansprakelijk voor de links naar websites van derden met betrekking tot hun toegangsvoorwaarden en inhoud.

In het geval dat een gebruiker een hyperlink wenst te plaatsen die verwijst naar één van de websites van Acar’Up SPRL, dient hij een aanvraag voor het plaatsen van de hyperlink te doen door een e-mail te versturen via de website. Acar’Up SPRL behoudt zich het recht voor om een hyperlink te accepteren of te weigeren zonder deze beslissing te rechtvaardigen.

Elke link naar een subpagina (“deep link”) is verboden, evenals de opening van deze website binnen een kader (“framing”), behalve in het geval van de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Acar’Up SPRL. Voor elk verzoek om toestemming of informatie kunt u contact met ons opnemen via email: info@acarup.com. Voor de pers zijn specifieke voorwaarden van toepassing.

Bescherming van persoonsgegevens

Lees onze Privacy Notice

Geschillen

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en elk bezwaar of geschil dat voortvloeit uit de interpretatie of uitvoering ervan, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waarvan het hoofdkantoor van Acar’Up SPRL afhangt.

Cookies

Deze website gebruikt cookies voor statistische en vertoningsdoeleinden. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen om technische gegevens van uw navigatie te registreren. Sommige delen van deze website functioneren mogelijk niet zonder de cookies te accepteren. Voor meer informatie, lees onze Privacy notice.